תקנון האתר

1. תנאי השימוש באתר להלן: 

א. חלים על אתר האינטרנט mdn.org.il ו/או "המועצה הדתית נתניה" ו/או כל אתר אחר המופעל על-ידי המועצה הדתית נתניה (להלן: "המועצה"). המועצה מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן: אנא, הקפד/י לעיין בתקנון האתר מאחר שעצם השימוש והפעילות באתר הם הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות.

ב. המועצה – מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "התקנון").

ג. אנא, הקפד לעיין בתנאי השימוש מאחר שעצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המועצה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: "המשתמש").

ד. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.


2. המידע הכללי :

האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצע לציבור כמות שהוא As Is . אמנם, התכוונה המועצה כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם, ייתכן שהמידע אינו שלם ולחליפין ייתכן שנפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. המועצה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע. המועצה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הוא למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. ייתכן שחלק מהמידע מקורו בצד שלישי, מובן שלמועצה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין היא ערבה למידת הדיוק של מידע זה. תכונות, מפרטים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הדמייה של מוצר הכלולים באתר הם לצורכי המחשה בלבד אלא אם נאמר אחרת. אם תתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של המועצה, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדיה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב נכון המידע הנמצא במשרדי המועצה, במסמכיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי המועצה.


3. זכויות יוצרים: 

האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן: "המידע"), מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של המועצה או של צדדים שלישיים אשר התירו לה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של המועצה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.


4. מצביעים וקישורים אלקטרוניים Links)):

באתר זה עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י המועצה. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין למועצה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. המועצה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. המועצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.


5. חובות המשתמש:

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש ועל התחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

א. המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן;

ב. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;

ג. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;

ד. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;

ה. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

ו. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;

ז. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של המועצה;

ח. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;

ט. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את המועצה מכל אחריות בעניין זה;

י. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;

יא. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את המועצה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, ו/או כל הוצאה שייגרמו למועצה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע הסכם זה;

יב. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המועצה, במקרים בהם המועצה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהא המועצה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של המועצה, כי הם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר המועצה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.


6. אחריות השימוש: 

א. השימוש באתר נעשה באחריות המשתמש. המועצה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. המועצה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

ב. המועצה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שייגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר. אין המועצה יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים, אם יועלו, באתר על ידי משתמשים אחרים. האמור בסעיף זה מתווסף לכל אמירה המיוחסת לאחריות המועצה בקשר לתנאי השימוש ואין בכוונת סעיף זה להחליף אמירות נוספות באשר לאחריותה של המועצה בהקשרים ספציפיים כדוגמת אחריות בגין קישורים, אחריות בגין הגנת הפרטיות, אחריות בגין פעולה בלתי מורשית של משתמשים או בכל הקשר אחר, והכל כמפורט בתנאי השימוש על סעיפיו השונים ו/או במלל הכלול באתר עצמו.


7. הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע:

בכפוף לסעיף 5 יב' לעיל ולאמור בסעיף 8 הבא, מתחייבת המועצה שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של המועצה בקשר לתפעול האתר. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי המועצה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. כן רשאית המועצה הדתית נתניה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שהמידע האמור לא יזהה את המשתמש אישית ובאופן שמי.


8. שונות: 

א. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי המועצה הדתית נתניה בגין שינויים במידע באתר. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. המועצה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצדה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין המועצה כל קשר יחסים בין המשתמש לבין המועצה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור הצפון. אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

ב. המידע המופיע באתר זה נועד לסייע ולשמש כלי עזר למשתמש ואינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על המועצה חובה כלשהי כלפי המעיין, או כלפי המשתמש במידע, או מי מטעמו.

ג. המועצה הדתית נתניה אינה אחרית לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם או כל ליקוי אחר המצוי במידע, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראות דין, הסכם, מסמכי המכרז, וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות או כפי שמופיע ברישומי המועצה או בתיקים המצויים במשרדי המועצה הדתית נתניה.

חדשות ועדכונים